Recent games with kaaapokaapo (Clan Arena)

Time Gametype Map Scores
View 2021-05-26 17:18 EDT ca pukka3tourney1 7 : 9
View 2021-05-26 16:53 EDT ca 13base 6 : 8
View 2021-05-24 17:33 EDT ca is5 8 : 2
View 2021-05-24 17:19 EDT ca ra3azra1c 9 : 10
View 2021-05-24 17:01 EDT ca ra3azra1 8 : 5
View 2021-05-13 18:06 EDT ca 13base 8 : 6
View 2021-05-13 17:52 EDT ca cajunhell 7 : 9
View 2021-05-12 18:08 EDT ca cabal 8 : 6
View 2021-05-12 17:43 EDT ca nkstrdm8 8 : 6
View 2021-05-12 17:26 EDT ca aadm2 8 : 10
View 2021-05-08 18:46 EDT ca ra3goetz1 9 : 7
View 2021-05-08 18:19 EDT ca gaudyql 8 : 5
View 2021-05-08 17:57 EDT ca thephhortress 4 : 8
View 2021-05-08 17:41 EDT ca ermap3 5 : 8
View 2021-05-08 17:24 EDT ca mrcq3t3 8 : 6
View 2021-05-07 17:51 EDT ca battleforged_ca 7 : 9
View 2021-05-07 17:30 EDT ca aadm2 8 : 5
View 2021-05-07 17:14 EDT ca dk_ng 8 : 6
View 2021-05-07 16:47 EDT ca blackcathedral 6 : 8
View 2021-05-07 16:25 EDT ca concrete 1 : 8
View 2021-05-07 16:13 EDT ca bitter_pak 8 : 5
View 2021-04-24 15:42 EDT ca ra3map9 8 : 6
View 2021-04-24 15:26 EDT ca eternalpain 1 : 8
View 2021-04-24 15:13 EDT ca ethra3map1a 8 : 3
View 2021-04-24 15:04 EDT ca nexdm14 8 : 5
  [1]   [2]   [3]